POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA- LIKOVNA UMJETNOST

KLASA: 112-01/23-01/01

URBROJ: 2148-01/23-01-8

Opuzen, 13. siječnja 2022.g.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

I. Testiranje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto stručni nastavnik/ica likovne umjetnosti, na neodređeno nepuno radno vrijeme, koji je objavljen dana 9. prosinca 2022.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje poljoprivredne i tehničke škole održat će se dana 19. siječnja 2023.g. s početkom u 15 sati, u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi, Trg Opuzenske bojne 5, 20355 Opuzen (prizemlje zgrade).

II. Na testiranje se pozivaju sljedeće kandidatkinje (prema abecednom redu prezimena):

Redni brojIME I PREZIME KANDIDATA
1.Matea Jerkić
2.Antonija Ujević
3.Marija Vuletić

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, smatrat će se da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

Testiranje se provodi u obliku procjene kandidata razgovorom- usmenim testiranjem.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata/kinje.

Članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja testiranja koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 0 do 5 bodova i na kraju zbrajaju.

Ostale informacije kao i sadržaj i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavljeni su prethodno na  web stranici Škole (https://ssopuzen.hr/2022/12/19/sadrzaj-i-nacin-testiranja-pravni-i-drugi-izvori-natjecaj-za-radno-mjesto-nastavnika-ice-predmeta-likovna-umjetnost/) kao i oglasnoj ploči Škole.

III. Nakon utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku, koje dostavlja ravnateljici škole.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je ostvario više od 50% ukupnog broja bodova.

Rezultati testiranja i izvješće o provedenom testiranju Povjerenstvo će objaviti na oglasnoj ploči škole i na web stranici Srednje poljoprivredne i tehničke škole www.ssopuzen.hr u rubrici NATJEČAJI.

Odluku o kandidatu za kojeg se traži prethodna suglasnost Školskog odbora donijet će ravnateljica Škole u skladu s čl.19. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

O razgovoru su ravnateljicom kandidati će biti obaviješteni naknadno.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, a na mrežnoj stranici škole u rubrici NATJEČAJI.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Srednje poljoprivredne i tehničke škole (www.ssopuzen.hr) i na oglasnoj ploči Škole.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Facebook
Twitter