UČENIČKI SERVIS - zbog korištenja godišnjih odmora ugovore je moguće dobiti do 10. srpnja 2023.

ONLINE obrasci za učlanjenje i izdavanje ugovora

Omogućili smo vam i online učlanjenje kako bismo vam olakšali proceduru pri upisu u učenički servis.

Opći uvjeti poslovanja učeničkog servisa

                                             Uredovno radno vrijeme :  od 9:00 do 12:00 radnim danom
              kontakt: ucenicki.servis@ssopuzen.hr, telefon 020/672689, 020/672561, 020/672754

1.Na temelju potvrde Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 102-02/17-01/01, URBROJ: 524-04-02-01/2-17-2 od 29. ožujka 2017. godine) Srednja poljoprivredna i tehnička škola iz Opuzena obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u Dubrovačko – neretvanskoj županiji tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika, trajanje kojeg je u tekućoj školskoj godini propisano Odlukom ministra znanosti i obrazovanja.

2. Poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika Srednja poljoprivredna i tehnička škola obavlja u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem (NN 28/19).

3. Članom servisa može postati bilo koji učenik srednjoškolske ustanove sa sjedištem na području Dubrovačko – neretvanske županije s kojom Srednja poljoprivredna i tehnička škola ima sklopljen pisani sporazum o mogućnosti korištenja usluga učeničkog servisa Srednje poljoprivredne i tehničke škole pod jednakim uvjetima koji vrijede i za učenike Srednje poljoprivredne i tehničke škole (isključivo za redovne učenike).

4. Prikupljeni osobni podaci koristit će se samo za potrebe rada učeničkog servisa, identificiranja učenika, posredovanja pri zapošljavanju, popunjavanje stavki odgovarajućih ugovora o povremenom radu redovitog učenika u skladu s propisima.

 

5. Za učlanjenje i rad preko učeničkog servisa potrebno je:

 • Imati navršenih 15 godina, u slučaju da se radi o učeniku mlađem od 15 godina, potrebno je i pisano odobrenje inspektora rada
 • potvrdu srednje škole o redovnom školovanju za tekuću školsku godinu (samo za učenike škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji)
 • OIB učenika (fotokopija pisanog dokumenta s OIB-om)
 • izjava o suglasnosti (samo ako je učenik maloljetan)
 • presliku osobne iskaznice roditelja
 • presliku otvorenog žiro ili tekućeg računa u banci po izboru
 1. Učlanjenje u servis i zahtjevi za izdavanje ugovora učenika vrše se putem online obrazaca, koji se nalaze na stranici www.ssopuzen.hr, pod rubrikom UČENIČKI SERVIS. (Online obrazac – učlanjenje novih učenika, Online obrazac – zahtjev za ugovor već postojećih članova).

Učlanjenje u servis i izrada članske iskaznice ne naplaćuje se. Članska iskaznica vrijedi tijekom školovanja uz predočenje potvrde o redovnom školovanju za svaku tekuću školsku godinu.

7. Za izdavanje ugovora o povremenom radu redovnog učenika potrebni su:

 • članska iskaznica,
 • popunjen evidencijski list poslodavca i uputnica – sve potpisano i ovjereno pečatom poslodavca (evidencijski list i uputnica mogu se printati sa stranice škole, www.ssopuzen.hr),
 • pisana suglasnost roditelja/skrbnika za maloljetne učenike i fotokopija osobne iskaznice roditelja koji potpisuje suglasnost,
 • broj otvorenog žiro ili tekućeg računa na ime učenikaUgovori se podižu tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika tj. za vrijeme kada je dozvoljen rad redovnih učenika srednjih škola. Srednja poljoprivredna i tehnička škola izdaje ugovor učeniku prije početka rada.
8.Ugovori se ne izdaju retroaktivno tj. unazad (npr. u vrijeme ljetnih praznika za rad obavljen u zimskom periodu ili za rad izvršen tijekom srpnja u kolovozu zbog obveze servisa na zakonom propisanu prijavu). Servis ne izdaje ugovore za isplatu učeničke prakse koja se obavlja tijekom školske godine.
 

9. Ugovor sklapa učenik (uz supotpis zakonskog zastupnika ako je maloljetan, a ako je mlađi od 15 godina, i uz pisanu suglasnost inspektora rada) i naručitelj posla-poslodavac uz posredovanje Škole, odnosno Učeničkog servisa. Ukoliko je učenik maloljetan sklapa ugovor uz supotpis zakonskog zastupnika roditelja/skrbnika. Ugovor se izdaje u tri istovjetna primjerka (za poslodavca, učenika i posrednika).

 

10.Poslodavac je dužan ispuniti Potvrdu o izvršenim poslovima, koja je sastavni dio ugovora s datumom završetka rada, stvarnim brojem sati, cijenom sata rada i iznosom neto zarade učenika, te ovjeriti (potpisati i pečatirati) navedenu dopunu ugovora. Učenik ili poslodavac dostavljaju ugovore posredniku.

 

11.Radi zaštite kod potraživanja redovnog učenika prema poslodavcu za obavljeni rad, učenički servis može tražiti izdavanje bonitetnih isprava poslodavca kojim se dokazuje solventnost i likvidnost. Učenički servis može u bilo kojem trenutku odbiti sklapanje ugovora s poslodavcem s kojim procijeni da predstavlja eventualni rizik učeniku kod potraživanja. Učenički servis odbit će svako novo sklapanje ugovora s poslodavcem koji nije podmirio ranija potraživanja učenika. Učenički servis odbit će sklapanje ugovora s poslodavcem koji traži uzastopne ugovore, a ne vraća ih na obračun.

 

12. Ugovor za učenički servis predstavlja vjerodostojnu ispravu za obračun i naplatu od naručitelja posla (poslodavca):

 • zarade za obavljeni rad redovnog učenika,
 • doprinosa za slučaj ozljede na radu redovitog učenika odnosno drugih doprinosa prema posebnim propisima,
 • naknade za učenički servis od 10% od iznosa učenikove zarade.
 

Servis po obračunu ispostavlja račun naručitelju (poslodavcu) uvećan za 10% (naknada srednjoškolske ustanove) te uvećan za doprinos za slučaj ozljede na radu redovitog učenika odnosno drugih doprinosa prema posebnim propisima i kopiju ugovora. Naručitelj posla (poslodavac) obvezuje se da će u roku od 8 dana podmiriti račun ispostavljen temeljem ugovora o povremenom radu redovnog učenika. Plaćanje ukupnog iznosa poslije roka podliježe plaćanju zateznih kamata.

13.Cijena sata rada se utvrđuje prema dogovoru poslodavca i učenika s tim da dogovorena cijena sata rada ne može biti niža od 3 EUR.

 

14.Puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika ne smije biti duže od sedam sati dnevno i 35 sati tjedno. Iznimno, puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika koji je navršio 15 godina života može biti osam sati dnevno i 40 sati tjedno.

 

15.Svi radovi obavljaju se po uputama i uz neposredan nadzor i kontrolu naručitelja (poslodavca).

16.Poslodavac je dužan osigurati učeniku propisana zaštitna sredstva i propisane mjere za obavljanje poslova na siguran način, sukladno Zakonu o zaštiti na radu.

17. Sve ugovorne strane koje potpišu Ugovor o povremenom radu redovitog učenika dužne su se pridržavati svih pravnih propisa koji reguliraju rad maloljetnika, a osobito odredbe Zakona o radu, Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, Pravilnika o poslovima  na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik i Pravilnika o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati.

18. U slučaju spora, nadležan je Općinski sud u Metkoviću.

19. Ukoliko je učenik podigao ugovor, a iz nekog razloga nije mogao doći na rad ili nije započeo s radom, dužan je obavijestiti Učenički servis u roku od 5 radnih dana od ugovorenog, odnosno planiranog početka rada

U Opuzenu, 19. svibnja 2023.g.

KLASA: 011-03/23-2/01

URBROJ: 2117-153/23-04-1