SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, PRAVNE I DRUGE IZVORE ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE_osnove trgovačkog prava

KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ: 2148-01/21-01-1

Opuzen, 15. veljače 2021.      

 

              Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi, Opuzen, a vezano uz raspisani natječaj (KLASA: 112-01/19-01/1 URBROJ: 2148-01/19-01-8) od 20. prosinca 2019. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika predmeta Osnove trgovačkog prava na neodređeno vrijeme od 2 sata nastave tjedno, 4 sata rada tjedno Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata  objavljuje

 

 

SADRŽAJ I  NAČIN TESTIRANJA,  PRAVNE  I DRUGE  IZVORE

ZA PRIPREMANJE  KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua – usmenog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će započeti s testiranjem.

 

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–          koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

–          koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

–          napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i

–          razgovarati sa s ostalim kandidatima/kinjama.   

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

 

  1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17., 68/18., 98/19., 64/20.),
  2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019)
  3. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (94/2018, 3/2017)

 

Poziv kandidatima za testiranje s točnim vremenom i rasporedom testiranja bit će objavljen nakon otvaranja prijava, na mrežnoj stranici škole u rubrici pod nazivom NOVOSTI, podrubrika OGLASNA PLOČA.

 

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

Facebook
Twitter