Sadržaj i načini testiranja, pravni i drugi izvori – natječaj za radno mjesto nastavnika/ice predmeta računalna grafika

Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi, Opuzen, a vezano uz raspisani natječaj od 9. prosinca 2022.g. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika predmeta računalna grafika na neodređeno nepuno radno vrijeme vrijeme Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata  objavljuje

SADRŽAJ I  NAČIN TESTIRANJA,  PRAVNE  I DRUGE  IZVORE

ZA PRIPREMANJE  KANDIDATA ZA TESTIRANJE

PRAVILA TESTIRANJA:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata (poveznica Pravilnika: https://ssopuzen.hr/wp-content/uploads/2022/02/dokument_informacije_19d253d4c15471cbf1878dadf3ca14e4.pdf)

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua – usmenog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će započeti s testiranjem.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

  1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17., 68/18., 98/19., 64/20.),
  2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019)
  3. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (94/2015, 3/2017)
  4. Međupredmetne teme (https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/medjupredmetne-teme/3852)
  5. Grafički dizajn tiskanog i digitalnog proizvoda, autor Josipa Selthofer, Filozofski fakultet u Osijeku, Hrvatska sveučilišna naknada, Osijek, godina izdavanja 2022.

Poziv kandidatima za testiranje s točnim vremenom i rasporedom testiranja bit će objavljen nakon otvaranja prijava, na mrežnoj stranici škole u rubrici pod nazivom NATJEČAJI I PONUDE.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2148-01/22-01-24

Opuzen, 19. prosinca 2022.      

Facebook
Twitter