Natječaj za radno mjesto – nastavnik/ica predmeta računalna grafika

Na temelju članak 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 2148-01/19-01/3) Srednja poljoprivredna i tehnička škola iz Opuzena objavljuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto nastavnik/ica predmeta računalna grafika

  1. Nastavnik/ica predmeta računalna grafika:
    • 1 izvršitelj
    •  neodređeno nepuno radno vrijeme ( 2 sata nastave tjedno, 4 sata tjednog radnog vremena), probni rad 3 mjeseca
    •  mjesto rada: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Trg Opuzenske bojne 5, 20355 Opuzen

Uvjeti:

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, ispunjavanje uvjeta sukladno odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i uvjeta iz Odluke o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije web dizajner (211224) u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje (NN 85/2017), te nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Kandidat koji se prijavljuje na natječaj obvezan je prijavu na natječaj vlastoručno potpisati te u prijavi navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje kao i svoje osobne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela te e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene/testiranja/intervjua.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti:

– životopis

– diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,

– dokaz o državljanstvu

– uvjerenje nadležnoga suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od prvog dana objave ovog natječaja

– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podatka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja

– osobe koje su završile školovanje u inozemstvu trebaju priložiti dokaze sukladno Zakonu o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“ 69/22) i Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj 82/15, 70/19, 47/20)

– dokaz o završenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju – ako je primjenjivo.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja (nije potrebno dostavljati izvornike ni ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17, 98/19, 84/21), članak 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/96, 108/96, 82/91, 103/03, 148/13, 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN 84/21) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima to isto pravo ostvaruju te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19, 84/21) pozivaju se da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. Stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19, 84/21) koji se mogu naći na sljedećim poveznicama Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf?fbclid=IwAR2-UURkfnicsDmCJOxIUYQsxQ_XUfFSlUMaKvM3KYcN-jZyvUw5VFhLaVU

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl. 49.st.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf?fbclid=IwAR2-UURkfnicsDmCJOxIUYQsxQ_XUfFSlUMaKvM3KYcN-jZyvUw5VFhLaVU

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz ostale dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i odgovarajuće dokaze o ostvarivanju prava prednosti, kao i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti prilikom zapošljavanju po toj osnovi te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, i sl.).

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti  pri  zapošljavanju  u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  (NN  157/ 13,  152/ 14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (rješenje o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, a temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom) te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, odluka i sl.)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Izabrani kandidati dužni su nakon izbora dostaviti originale tražene dokumentacije.

Za kandidate koji su se prijavili na natječaj, a koji ispunjavaju uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje znanja i sposobnosti odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi, a koji je objavljen na mrežnoj stranici Srednje poljoprivredne i tehničke škole (https://ssopuzen.hr/wp-content/uploads/2022/02/dokument_informacije_19d253d4c15471cbf1878dadf3ca14e4.pdf)

Kandidati su obvezni pristupiti procjeni i vrednovanju znanja i sposobnosti ukoliko su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja, ako kandidat ne pristupi procjeni smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Srednje poljoprivredne i tehničke škole.

Sadržaj i način testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Srednje poljoprivredne i tehničke škole, Opuzen, www.ssopuzen.hr u rubrici pod nazivom NATJEČAJI I PONUDE, najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua s Povjerenstvom objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za održavanje intervjua na mrežnoj stranici Srednje poljoprivredne i tehničke škole, u rubrici NATJEČAJI I PONUDE.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Škole u rubrici pod nazivom NATJEČAJI I PONUDE u roku od 15 (petnaest ) dana od dana sklapanja ugovora s odabranim kandidatom, a iznimno u slučajevima propisanim posebnim propisom.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno  odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (2016/679)  i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

Natječaj je objavljen 9. prosinca 2022.g. na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 19. prosinca 2022.g.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta neposredno ili poštom dostaviti na adresu:

SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA, Trg Opuzenske bojne 5, 20355 Opuzen, s naznakom „za natječaj –  nastavnik/ica predmeta računalna grafika“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

KLASA: 112-01/22-01/1

URBROJ: 2148-01/22-01-19

Facebook
Twitter