POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA – natječaj za radno mjesto nastavnik ugostiteljsko posluživanje

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2148-01/22-01-5

Opuzen, 6. travnja 2022.g.

Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi i odredaba Zakona o odgoju i obrazovanju o osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. – RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98./19., 64/20) Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj objavljenog 17. travnja 2022.g. za zapošljavanje na radnom mjestu nastavnika/ice predmeta ugostiteljsko posluživanje, objavljuje

Odluku povjerenstva o procjeni kandidata na natječaju za radno mjesto nastavnika/ice ugostiteljsko posluživanje i poziv na razgovor

I. Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku za zapošljavanje u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi Povjerenstvo je razmatralo prijave kandidata u natječajnom postupku za radno mjesto nastavnika/ice predmeta ugostiteljsko posluživanje, objavljenog 17. ožujka 2022.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploče Škole.

II. Povjerenstvo je ustvrdilo da se na natječaj prijavila dva kandidata, obje prijave pravodobne:

Redni brojIME I PREZIME KANDIDATA
1.Mateo Pažin
2.Simona Pavlović

Daljnjim uvidom u natječajnu dokumentaciju kandidata Povjerenstvo je ustvrdilo kako:

  • Kandidat Mateo Pažin nije dostavio potpunu dokumentaciju – budući da je zanimanje nastavnika u RH regulirano zanimanje (nastavnik, strukovni učitelj, suradnik u nastavi i odgajatelj u učeničkom domu, te stručni suradnici) i podliježe Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije u smislu rada u osnovnim i srednjim škola RH potrebno je ishoditi rješenje koje izdaje nadležno tijelo – Ministarstvo znanosti i obrazovanje.. Kandidat nije dostavio rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja, čime prijava kandidata nije potpuna.

Osoba koja nije podnijela potpunu prijavu, ne sudjeluje u daljnjem postupku.

  • Kandidatkinja Simona Pavlović dostavila je potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja te sudjeluje u daljnjem postupku.

III.

Testiranje će se održati u ponedjeljak, 11. travnja 2022.g. u 13,30 sati u prizemlju škole.

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, smatrat će se da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

Testiranje se provodi u obliku procjene kandidata razgovorom- usmenim testiranjem.

Sadržaj i izvori testiranja prethodno su objavljeni na web stranici škole .

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata/kinje.

Članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja testiranja koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 0 do 5 bodova i na kraju zbrajaju.

Ostale informacije kao i sadržaj i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavljeni su prethodno na  web stranici Škole (https://ssopuzen.hr/2022/03/25/sadrzaj-i-nacin-testiranja-pravni-i-drugi-izvori-za-pripremanje-kandidata-za-testiranje-natjecaj-ugostiteljsko-posluzivanje/) kao i oglasnoj ploči Škole.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je ostvario više od 50% ukupnog broja bodova.

Odluku o kandidatu za kojeg se traži prethodna suglasnost Školskog odbora donijet će ravnateljica Škole u skladu s čl.19. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

Razgovor s ravnateljicom održat će se nakon testiranja.

IV. Ova odluka povjerenstva objavljuje se na web stranici Srednje poljoprivredne i tehničke škole (www.ssopuzen.hr) i na oglasnoj ploči Škole.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

Facebook
Twitter