Učenički servis

Uvjeti poslovanja Srednje poljoprivredne i tehničke škole kao posrednika za povremeni rad redovnih učenika

UČENICIMA, RODITELJIMA I POSLODAVCIMA

Kontakt telefon: +385 (0)20 672 754 ili 672 689, mail: info@ssopuzen.hr

radno vrijeme: od 9 do 12 h

Na temelju potvrde Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 102-02/17-01/01, URBROJ: 524-04-02-01/2-17-2 od  29. ožujka 2017. godine) Srednja poljoprivredna i tehnička škola iz Opuzena obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u Dubrovačko – neretvanskoj županiji  tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika, trajanje kojeg je u tekućoj školskoj godini propisano Odlukom ministra znanosti i obrazovanja.

Poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika Srednja poljoprivredna i tehnička škola obavlja u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem  (NN 28/2019)  

ZA UČLANJENJE U UČENIČKI SERVIS POTREBNO JE SLJEDEĆE:

  1. Imati navršenih 15 godina
  2. potvrdu srednje škole o redovnom školovanju za tekuću školsku godinu
  3. OIB učenika (fotokopija pisanog dokumenta s OIB-om)
  4. popunjenu tiskanicu s općim podacima o učeniku, podaci o poslodavca (dokumenti u repozitoriju desno- Evidencija učenika i Evidencijski list poslodavca)
  5. izjava roditelja o suglasnosti ukoliko je učenik maloljetan
  6. presliku otvorenog žiro ili tekućeg računa

Na osnovu prijave škola učeniku izdaje člansku iskaznicu koja vrijedi do kraja srednjoškolskog školovanja. Izradu članske iskaznice ne naplaćujemo.

Za izdavanje Ugovora o povremenom radu redovnog učenika potrebni su:

  1. članska iskaznica
  2. popunjen evidencijski list poslodavca i uputnica
  3. pisana suglasnost roditelja/srbnika za maloljetne učenike

Postupak izdavanja, sklapanja, dopune i ovjere ugovora, te ispostave računa

Ugovori se podižu tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika tj. za vrijeme kada je dozvoljen rad redovnih učenika srednjih škola.

Srednja poljoprivredna i tehnička škola izdaje ugovor učeniku prije početka rada.

Ugovor sklapa učenik s poslodavcem uz posredovanje škole. Ukoliko je učenik maloljetan sklapa ugovor uz supotpis zakonskog zastupnika roditelja/skrbnika. Ugovor se izdaje u tri istovjetna primjerka (za poslodavca, učenika i posrednika). 

Poslodavac je dužan jedan primjerak ugovora potpisan i ovjeren odmah vratiti Učeničkom servisu.  Po završetku mjeseca poslodavac je dužan popuniti Potvrdu o izvršenim poslovima (koju dobiva kao privitak i sastavni dio Ugovora) s datumom završetka rada za navedeni mjesec, stvarnim brojem sati, cijenom sata rada i iznosom neto zarade učenika, te ovjeriti (potpisati i pečatirati) navedenu dopunu ugovora. Učenik ili poslodavac dostavljaju ugovore i potvrde posredniku.

Cijena sata rada se utvrđuje prema dogovoru poslodavca i učenika s tim da dogovorena cijena sata rada ne može biti niža od 15,00 kn.

Posrednik na temelju ispravno dopunjenog i ovjerenog ugovora ispostavlja račun uvećan za 5% – posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima, 0,5% posebni doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu i 10% naknada za posrednika.

Poslodavac je obvezan u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa doznačiti iznos računa na žiro račun posrednika.

Ugovori se ne izdaju retroaktivno tj. unazad (npr. u vrijeme ljetnih praznika za rad obavljen u zimskom periodu ili za rad izvršen tijekom srpnja u kolovozu zbog obveze servisa na zakonom propisanu prijavu).   

V A Ž N O: Ukoliko je učenik podigao ugovor, a iz nekog razloga nije mogao doći na rad ili nije započeo s radom, dužan je u roku od tri dana od dana podizanja isti otkazati i vratiti na poništenje. Ako ga je predao poslodavcu tada ga treba vratiti poslodavac.

NAPOMENA: učenici koji rade na benzinskim postajama i vrše  poslove čišćenja stakala ne mogu dobiti radni ugovor  (ugovor sadrži prava i obveze) iz razloga što poslodavac za imenovane ne isplaćuje plaću, pa time niti zakonom propisane doprinose u slučaju nesreće na radu ili učinjene štete, odnosno ostala davanja.

Ukoliko učenici rade na drugim poslovima u sklopu benzinskih postaja,  potrebno je da poslodavac to upiše na evidencijski list, kao i napomenu da će mu za to biti isplaćena plaća, te potvrdi pečatom i potpisom.

Facebook
Twitter