Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole

Srednja poljoprivredna i tehnička škola raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole. Tekst natječaja nalazi se u nastavku.

Srednja poljoprivredna i tehnička škola

Trg Opuzenske bojne 5

20 355 Opuzen

KLASA: 003-06/20-01/1

URBROJ: 2148-01/20-01-12

 

Opuzen, 14. kolovoza 2020

 

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 126. i 127.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.,  68/18, 98/19, 64/20) i članka 95. Statuta Srednje poljoprivredne i tehničke škole, Školski odbor Srednje poljoprivredne i tehničke škole raspisuje

 

            

                                              N A T J E Č A J

                              za imenovanje  ravnatelja/ice škole

 

 

  Kandidati koji se javljaju na natječaj za ravnatelja/cu moraju ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

 

1)        završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

        a)  sveučilišni diplomski studij ili

        b)  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

        c)  specijalistički diplomski stručni studij

        d)  položen stručni ispit za nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka      157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2)    uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3)     najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu

        obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-­obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Ravnatelj/ica se imenuje  na razdoblje od pet godina.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku kod javnog bilježnika sljedeću dokumentaciju:

 

            – vlastoručno potpisan životopis;

– dokaz o ispunjenosti uvjeta koji se odnose na završen studij, odnosno stručnu spremu (diploma);

– dokaz o državljanstvu;

 – dokaz o položenome stručnom ispitu (ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao polagati stručni ispit), odnosno dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja stručnog ispita;

– dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su bili u obvezi stjecanja istih sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi);

– dokaz da kandidat  ima najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama (potvrda ili uvjerenje ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa te, uz navedeno potvrdu ili elektronički zapis o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja);

 – potvrdu/uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja);

 – pisanu suglasnost kandidata prema kojoj Srednja poljoprivredna i tehnička škola može od  Ministarstva pravosuđa zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe prema  Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

 – program rada za mandatno razdoblje koji će kandidat predstaviti sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statuta škole.

 

Dodatne kompetencije kandidata za izbor ravnatelja koje se vrednuju su:

– poznavanje stranog jezika ,

– osnovne digitalne vještine i

– iskustvo rada na projektima

 i dokazuju se na sljedeći način:

poznavanje stranog jezika:

– javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove

– potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,

– potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika

– drugom ispravom.

osnovne digitalne vještine:

– javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,

– potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području     informacijskih znanosti,

– potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina

– drugom ispravom.

iskustvo rada na projektima:

– potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata

– osobnom izjavom kandidata u životopisu.

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidat za ravnatelja/icu koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. broj 121/17), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13, 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14.,39/18., 32/20), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima to isto pravo ostvaruju te ima prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima.

 

 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19) pozivaju se da uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, prilože i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se pronaći na poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Škole:

Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Trg Opuzenske bojne 5, 20355 Opuzen, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu škole – ne otvarati“.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili presliku ovjerenom kod javnog bilježnika kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

            

                                                                                      Srednja poljoprivredna i tehnička škola

 

                                                                                      Predsjednica Školskog odbora      

 

 

Facebook
Twitter