Poziv za dostavu prijedloga za organizaciju vannučionične nastave u Zagreb

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Broj poziva:

Broj 1/2017

 

1.

Podaci o školi:

Upisati tražene podatke

 

Ime škole:

Srednja poljoprivredna i tehnička škola

 

Adresa:

Trg Opuzenske bojne 5

 

Mjesto:

Opuzen

 

Poštanski broj:

20355

 

 

 

 

2.

Korisnici usluge su učenici

4a, 4b, 3b,2b

razreda

 

 

 

 

3.

Tip putovanja:

Uz planirano upisati broj dana i noćenja

 

a) Škola u prirodi

dana

noćenja

 

b) Višednevna terenska nastava

dana

noćenja

 

c) Školska ekskurzija

dana

noćenja

 

d) Posjet

3 dana

2 noćenja

 

 

 

 

4.

Odredište

Upisati područje ime/imena države/država

 

a) u Republici Hrvatskoj

X

 

b) u inozemstvu

 

 

 

 

 

5.

Planirano vrijeme realizacije

od

do

 

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna)

10.11.2017.

12.11.2017.

 

 

 

 

6.

Broj sudionika

Upisati broj

 

a) Predviđeni broj učenika (s mogućnošću odstupanja 3 učenika)

40

S mogućnošću odstupanja za tri učenika

 

b) Predviđeni broj učitelja

5

 

 

c) Očekivani broj gratis ponuda

x

 

 

 

 

 

7.

Plan puta

Upisati traženo

 

Mjesto polaska

Metković

 

Usputna odredišta

 

 

Krajnji cilj putovanja

 

 

 

 

 

8.

Vrsta prijevoza

Traženo označiti s X ili dopisati kombinacije

 

a) Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

x

 

b) Vlak

 

 

c) Brod

 

 

d) Zrakoplov

 

 

e) Kombinirani prijevoz

 

 

 

 

 

9.

Smještaj i prehrana

Označiti s X jednu ili više mogućnosti smještaja

 

a) Hostel

X

 

b) Hotel

(upisati broj ***)

 

c) Pansion

 

 

d) Prehrana na bazi polupansiona

 

 

e) Prehrana na bazi punoga pansiona

 

 

f) Drugo

 

 

 

 

 

10.

U cijenu ponude uračunati:

Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl. ili označiti s X (za e)

 

a) Ulaznice za

Interliber

 

b) Vodiča za razgled grada

 

 

c) Sudjelovanje u radionicama

 

 

d) Drugi zahtjevi

 

 

e) Prijedlog dodatnih sadržaja koji mogu pridonijeti kvaliteti realizacije

 

 

 

 

 

11.

U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od:

Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12)

 

a) posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na

putovanju

 

 

b) zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

 

 

c) otkaza putovanja

 

 

d) troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti

 

 

e) oštećenja i gubitka prtljage

 

 

 

12.

Dostava ponuda

 

Rok dostave ponuda je:

(datum) 2.11.2017.

Javno otvaranje ponuda održat će se u školi dana:

6.11.2017.

u   10,00              sati

             

 

 

1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.

b) Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.

2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).

b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

Napomena:

1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

 

a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

2) Ponude trebaju biti :

 

a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima

b) razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku.

3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka.

4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike .

 

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.

Facebook
Twitter