Učenički servis – Posredovanje za povremeni rad redovitih učenika

Na temelju potvrde Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 102-02/17-01/01, URBROJ: 524-04-02-01/2-17-2 od  29. ožujka 2017. godine)  obavljamo poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika.

Uvjeti poslovanja Srednje poljoprivredne i tehničke škole kao posrednika za povremeni rad redovnih učenika

UČENICIMA, RODITELJIMA I POSLODAVCIMA

Na temelju potvrde Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 102-02/17-01/01, URBROJ: 524-04-02-01/2-17-2 od  29. ožujka 2017. godine) Srednja poljoprivredna i tehnička škola iz Opuzena obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u Dubrovačko – neretvanskoj županiji  tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika, trajanje kojeg je u tekućoj školskoj godini propisano Odlukom ministra znanosti i obrazovanja.

Poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika Srednja poljoprivredna i tehnička škola obavlja u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem  (NN 8/14.)  

ZA UČLANJENJE U UČENIČKI SERVIS POTREBNO JE SLJEDEĆE:

 1. Imati navršenih 15 godina
 2. potvrdu srednje škole o redovnom školovanju za tekuću školsku godinu
 3. OIB učenika (fotokopija pisanog dokumenta s OIB-om)
 4. popunjenu tiskanicu s općim podacima o učeniku
 5. izjava roditelja o suglasnosti ukoliko je učenik maloljetan
 6. presliku otvorenog žiro ili tekućeg računa

Na osnovu prijave škola učeniku izdaje člansku iskaznicu koja vrijedi do kraja srednjoškolskog školovanja. Izradu članske iskaznice ne naplaćujemo.

Za izdavanje Ugovora o povremenom radu redovnog učenika potrebni su:

 1. članska iskaznica
 2. popunjen evidencijski list poslodavca i uputnica
 3. pisana suglasnost roditelja/srbnika za maloljetne učenike

Postupak izdavanja, sklapanja, dopune i ovjere ugovora, te ispostave računa

Ugovori se podižu tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika tj. za vrijeme kada je dozvoljen rad redovnih učenika srednjih škola.

Srednja poljoprivredna i tehnička škola izdaje ugovor učeniku prije početka rada.

Ugovor sklapa učenik s poslodavcem uz posredovanje škole. Ukoliko je učenik maloljetan sklapa ugovor uz supotpis zakonskog zastupnika roditelja/skrbnika. Ugovor se izdaje u četiri istovjetna primjerka (za Inspekciju rada, poslodavca, učenika i posrednika). Primjerak sklopljenog ugovora za Inspekciju rada potpisan od svih strana na dnu ugovora odmah se vraća posredniku koji je dužan u roku od 3 dana od dana sklapanja ugovora isti primjerak ugovora dostaviti nadležnoj Inspekciji rada.

Ostala tri primjerka ugovora ostaju kod poslodavca do završetka rada kada je poslodavac dužan dopuniti ugovore s datumom završetka rada, stvarnim brojem sati, cijenom sata rada i iznosom neto zarade učenika, te ovjeriti (potpisati i pečatirati) navedenu dopunu ugovora. Učenik ili poslodavac dostavljaju ugovore posredniku.

Cijena sata rada se utvrđuje prema dogovoru poslodavca i učenika s tim da dogovorena cijena sata rada ne može biti niža od 15,00 kn.

Posrednik na temelju ispravno dopunjenog i ovjerenog ugovora ispostavlja račun uvećan za 5% – posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima, 0,5% posebni doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu i 10% naknada za posrednika.

Poslodavac je obvezan u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa doznačiti iznos računa na žiro račun posrednika.

Najranije podizanje ugovora je tjedan dana prije početka praznika.

Ugovori se ne izdaju retroaktivno tj. unazad (npr. u vrijeme ljetnih praznika za rad obavljen u zimskom periodu ili za rad izvršen tijekom srpnja u kolovozu zbog obveze servisa na zakonom propisanu prijavu).   

V A Ž N O: Ukoliko je učenik podigao ugovor, a iz nekog razloga nije mogao doći na rad ili nije započeo s radom, dužan je u roku od tri dana od dana podizanja isti otkazati i vratiti na poništenje. Ako ga je predao poslodavcu tada ga treba vratiti poslodavac.

Ukoliko  se gore navedeno ne obavi u navedenom roku (dakle nemamo saznanje da učenik ne radi)  obzirom na zakonsku obvezu servisa, četvrti primjerak ugovora biti će proslijeđen  državnom inspektoratu ( rok 3 dana od dana izdavanja) gdje se registrira kao radni, a učenik se u slijedećih  8 dana prijavljuje na HZZO i vrši se osiguranje u slučaju nesreće na radu .

Dakle, nepravodobna odjava ugovora stvara kasnije problem i nama kao servisu i poslodavcu.   

NAPOMENA: učenici koji rade na benzinskim postajama i vrše  poslove čišćenja stakala ne mogu dobiti radni ugovor  (ugovor sadrži prava i obveze) iz razloga što poslodavac za imenovane ne isplaćuje plaću, pa time niti zakonom propisane doprinose u slučaju nesreće na radu ili učinjene štete, odnosno ostala davanja.

Ukoliko učenici rade na drugim poslovima u sklopu benzinskih postaja,  potrebno je da poslodavac to upiše na evidencijski list, kao i napomenu da će mu za to biti isplaćena plaća, te potvrdi pečatom i potpisom.

 

 

 Ostali uvjeti za povremeni rad redovnih učenika

 • Učenici koji pohađaju pučka otvorena učilišta, dopisne škole ili programe za stjecanje SSS uz plaćanje ne mogu biti članovi učeničkog servisa (navedeno obrazovanje nije definirano kao redovno obrazovanje).
 • Svi radovi se obavljaju po uputama i uz neposredan nadzor i kontrolu naručitelja (poslodavca).
 • Poslodavac je dužan osigurati učeniku propisana zaštitna sredstva i propisane mjere za obavljanje poslova na siguran način, sukladno Zakonu o zaštiti na radu.
 • Ukoliko učenici rade duže vrijeme preko ljetnog odmora pa ih se želi isplatiti mjesečno, poslodavac je dužan za svako razdoblje za isplatu sklopiti poseban ugovor s točno označenim datumom početka i završetka razdoblja, brojem odrađenih sati i iznosom zarade za to razdoblje.
 • Naknada za posrednika u visini od 10% od iznosa učenikove zarade može se naplatiti samo od  naručitelja (poslodavca).
 • Ukoliko učenik ostvari tijekom kalendarske godine primitak u iznosu većem od 15.000,00 kn (od 1. siječnja 2017.) ne može biti više uzdržavani član roditelja, odnosno roditelj ne može koristiti poreznu olakšicu za njega kao uzdržavanog člana.

 

UREDOVNO VRIJEME – UČLANJENJE

– tajništvo Srednje poljoprivredne i tehničke škole svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 sati

– informacije na: telefon: 020/672690; 020/672754;

e-mail:  info@ssopuzen.hr

Sve tiskanice preuzimaju se s web stranice Srednje poljoprivredne i tehničke škole,

www. ssopuzen.hr.

 

Facebook
Twitter