Natječaj za radno mjesto nastavnika fizike

 

Na temelju članak 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), Srednja poljoprivredna i tehnička škola objavljuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto nastavnika fizike

Na neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 nastavna sata tjedno

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96 i 80/99)

Uz prijavu potrebno je priložiti:

– životopis

– diplomu

– domovnicu

– rodni list

– uvjerenje nadležnoga suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti   dokumentacije, od kandidata koji je zadovoljio u postupku, izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozivati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih, potvrdu o priznatom statusu i dokaz da je kandidat nezaposlenih.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA, Trg Opuzenske bojne 5, 20355 Opuzen, s naznakom „za natječaj-nastavnik/ca fizike“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Informacije na telefon 020/672 689.

Facebook
Twitter