Zaključci sa sjednice Škoslkog odbora održanog 27.03.2015.

Ad.1.) Jednoglasno usvojen zapisnik s prethodne sjednice.

Ad.2.) Jednoglasno je usvojen Statut škole.

Ad.3.) Jednoglasno je dana suglasnost na zasnivanje radnog odnosa sa nastavnikom matematike, na određeno, do povratka s porodiljnog.

Ad.4.) Razno

Facebook
Twitter