Upute za izradu završnog rada

Budući da se bliži rok za predaju završnih radova na pregled mentoru (ponedjeljak, 05. 05.) još jednom ćemo vas podsjetiti kako izgleda forma završnog rada…

1.     Završni rad predstavlja učenikovu samostalnu stručnu obradu izabrane teme. Završni rad se sastoji od Izradbe i Obrane, a njima učenik pokazuje stupanj usvojenosti teorijskog i praktičnog znanja, samostalnost u radu i sposobnost služenja stručnom literaturom i elektroničkim izvorima podataka.

2.     Temu Završnog rada učenik izabire u dogovoru s predmetnim nastavnikom struke koji će tijekom Izradbe i Obrane biti njegov mentor.

3.     Izradba se sastoji od uratka koji je:

–           praktični rad s elaboratom za trogodišnja zanimanja

–           projekt, složeniji ispitni zadatak ili sličan uradak za četverogodišnja zanimanja.

4.     Nakon izbora teme, učenik na redovitim konzultacijama predlaže mentoru nacrt ili strukturu Završnog rada. Na prvim konzultacijama treba navesti popis literature i druge izvore podataka koje namjerava koristiti pri izradbi Završnog rada.

5.     Mentor, zajedno s učenikom, definira precizan sadržaj i strukturu Završnog rada te daje detaljne informacije učeniku o postupku izradbe i obrane rada. Tijekom Izradbe, u vrijeme dogovorenih konzultacija, mentor stoji na raspolaganju za  pomoć u slučaju eventualnih nejasnoća te daje savjete oko pisanja rada i dodatnih izvora literature.

6.     Završni rad učenik izrađuje samostalno,ali ima pravo i obvezu pohađati redovite konzultacije s mentorom. Mentor prati rad učenika i pomaže mu savjetima, a može zahtijevati doradu, izmjenu ili dopunu Završnog rada. Učenik  je dužan postupiti prema mentorovim uputama i primjedbama.

7.     Pisani dio Izradbe rada se piše na računalu i ispisuje na bijelom papiru A4  formata.

8. Pisani dio Izradbe sadrži 12 – 20 stranica , s time da naslovna stranica, tekst zadatka, sadržaj, prilozi i dodatci ne ulaze u ovaj broj.

9. Obrani Završnog rada može pristupiti učenik:

–           koji je uspješno završio posljednju godinu obrazovanja

–           čiju je Izradbu mentor prihvatio i predložio za nju pozitivnu ocjenu.

10. Dva primjerka pisanog dijela Izradbe koju je prihvatio mentor (s potpisom mentora na posljednjoj stranici), učenik je dužan predati u urudžbeni zapisnik škole najkasnije do 16. svibnja. Završni rad se predaje u mekom ili spiralnom uvezu.

11. Obrana Završnog rada se odvija pred tročlanim povjerenstvom, čiji je jedan član učenikov mentor.

12. Usmeni dio obrane Završnog rada traje do 30 minuta, a sadrži usmenu prezentaciju ili prezentaciju u programu Power Point.

13. Tijekom Obrane vodi se zapisnik o Završnom radu kojeg potpisuju predsjednik i svi članovi povjerenstva.

14.  Učeniku koji obrani Završni rad izdaje se svjedodžba o Završnom radu. Svjedodžbu o Završnom radu izdaje škola, a potpisuje ravnatelj.

Facebook
Twitter